Servizos

SAIP

O Servizo de Atención e Información Permanente (SAIP) naceu no ano 2001. Estas actividades de asesoramento psicosocial e información aos socios foron tomando cada vez máis protagonismo ata ser as máis demandadas polos usuarios.

A metodoloxía de actuación baséase na atención individualizada ou grupal aos afectados a ás súas familias, mediante a prestación de servizos e accións encamiñadas a impulsar as condutas preventivas e a capacitación sociosanitaria. Como instrumentos de traballo utilízanse técnicas de contacto directo como a entrevista persoal ou grupal e a consulta, que permiten o intercambio directo de información, a comunicación bidireccional, a observación participativa e a recollida de datos. Entre a oferta de servizos especializados atópanse:

 • Servizo de asesoramento legal
  • Certificados de discapacidade
  • Pensións de orfandade
  • Reclamacións
  • Lei de dependencia
  • Consentimentos informados
  • Grupos de Asesoramento Mutuo (GAM)
  • Servizo de acompañamento
  • Campaña de sensibilización e difusión

No ano 2013 atendéronse neste Servizo máis de 304 consultas.

Atendhemos

Este servizo de atención a persoas con coagulopatías conxénitas na provincia de Lugo naceu no ano 2012 , e pretende prestar atención específica aos seus asociados da provincia de Lugo e, en especial das zonas rurais. A experiencia acumulada ao longo do tempo permítenos afirmar que os recursos que mellor funcionan son o asesoramento individualizado e o traballo en pequenos grupos. Neles a persoa síntese acompañada, escoitada nas súas demandas e socializa os seus problemas e dificultades, non moi afastadas da persoa que ten ao seu carón.

Saluditinere

Servizo de dispensación de medicamentos a domicilio para persoas con hemofilia. O proxecto SaludItinere pretende mellorar a calidade de vida das persoas con hemofilia facilitando o acceso á medicación. Os seus obxectivos básicos son: o coñecemento da propia enfermidade, fomentando a adherencia ao tratamento; a obtención da máxima efectividade dos tratamentos farmacolóxicos; e a racionalización no uso de medicamentos como principal ferramenta terapéutica. A metodoloxía do Servizo implica un compromiso, e debe proverse de

forma continuada, sistematizada e documentada, en colaboración co propio usuario e cos demais profesionais do sistema público de saúde. Ao mesmo tempo, SaludItinere está pensado para realizar funcións de intermediación entre os servizos farmacéuticos hospitalarios e os pacientes con hemofilia.

Piso hogar

O piso fogar dá servizo aos socios/as e ás súas familias cando necesitan de hospitalización no Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para algunha intervención (trasplante hepático, próteses, etc.), ou calquera outra asistencia sanitaria.

Está situado na rúa Curros Enríquez en Cambre (A Coruña) e atópase totalmente equipado. No ano 2013, utilizárono un total de 7 familias.

Piso hogar